Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác

Liên hiệp hội --> Giới thiệu chung

Khoa học và Công nghệ: Trên con đường đổi mới 
09/02/20121
Năm 2013 là năm có nhiều ý nghĩa đối với ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cả nước và của tỉnh Ninh Thuận: Quốc hội thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Chương trình hành động 175-CTr/TU ngày 11-3-2013 để cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành KH&CN bắt đầu tiến trình đổi mới hoạt động và với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của đội ngũ cán bộ khoa học trong tỉnh, hoạt động KH&CN đã đạt một số kết quả quan trọng.
Năng lực quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh được nâng cao, tích cực kiểm tra đôn đốc tiến độ 46 đề tài, dự án. Tham mưu Hội đồng KH&CN tỉnh xác định nhiệm vụ và tuyển chọn các đề tài, dự án KH&CN có trọng tâm, không dàn trải, đã xét chọn được 6 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học mới. Tiến hành chuyển giao 50 hồ sơ kết quả nghiên cứu khoa học đến 10 cơ quan, đơn vị trong tỉnh để khai thác, sử dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Hoạt động KH&CN cấp cơ sở đã có nhiều tiến bộ, năng lực cán bộ khoa học cấp huyện được nâng lên và đã triển khai tốt các dự án, mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ KH&CN tại địa phương. Tổ chức 16 lớp tập huấn cho 400 lượt cán bộ, nông dân, cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn huyện, thành phố nhằm phổ biến kiến thức, chuyển giao mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ KH&CN, quy trình xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, các văn bản quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,…

Tiềm lực về cơ sở vật chất, trang- thiết bị được quan tâm đầu tư, khởi công dự án Công trình Trung tâm thông tin ứng dụng tiến bộ KH&CN. Tích cực chuẩn bị đầu tư 3 dự án phát triển tiềm lực KH&CN: Đầu tư tăng cường trang- thiết bị đo lường thử nghiệm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đầu tư trang thiết bị phân tích kiểm nghiệm, thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm; trại thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao.

Đẩy mạnh truyền thông KH&CN, phối hợp thực hiện 24 số Tạp chí KH&CN truyền hình, phát hành 12 số bản tin KH&CN, 4 số Thông tin KH&CN, thực hiện 24 chuyên trang KH&CN trên Báo Ninh Thuận nhằm phổ biến đến cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh về các hoạt động, thông tin về KH&CN trong và ngoài nước.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN trong 3 năm hỗ trợ trên 62 doanh nghiệp (cao hơn 5,6 lần giai đoạn 2008-2010) với kinh phí hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng (cao hơn 6,5 lần giai đoạn 2008-2010), về đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, kiểm toán năng lượng, tham gia Chợ thiết bị và công nghệ, đổi mới và ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... thương hiệu sản phẩm đặc thù của tỉnh đã được chứng nhận bảo hộ toàn quốc, như: Nho Ninh Thuận, Gốm Bàu trúc, Dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp, Rau an toàn An Hải, Rau an toàn Văn Hải, Măng khô Bác Ái, tỏi Phan Rang và táo Ninh Thuận,...

Hoạt động của ngành KH&CN đã đóng góp tích cực tạo tăng trưởng, hiệu quả kinh tế, ổn định trật tự an tòan xã hội của tỉnh. Tuy vậy, các kết quả này mới là những bước đi đầu tiên trên con đường đối mới tư duy, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính, đổi mới tổ chức và hoạt động KH&CN.

Năm 2014, phát huy kết quả đạt được, ngành KH&CN tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạnh mẽ KH&CN, từng bước làm cho KH&CN thực sự là động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Ngoài các hoạt động thường xuyên, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật KH&CN (sửa đổi), Chương trình hành động 175-CTr/TU và Kế hoạch số 4032/KH-UBND ngày 29-8-2013 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Trên cơ sở các Nghị định, Thông tư triển khai Luật KH&CN (sửa đổi), tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện: cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN, cơ chế khoán kinh phí, mua sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra, giảm thiểu các thủ tục hành chính.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động KH&CN cấp cơ sở (huyện, thành phố) gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đôn đốc và phối hợp thực hiện thí điểm 1 - 2 huyện về Đề án nhân rộng các mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản đặc thù của tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ KH&CN cấp huyện.

4. Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý công nghệ, đẩy mạnh công tác thẩm tra công nghệ đối với các dự án đầu tư vào tỉnh. Tuyên truyền và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN. Hướng dẫn doanh nghiệp tiềm năng sớm chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN. Thực hiện dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng đề án và xúc tiến thành lập Quỹ phát triển KH&CN.

5. Quan tâm đầu tư tiềm lực, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các phòng thí nghiệm, phân tích, thử nghiệm của Trung tâm thông tin - ứng dụng tiến bộ KHCN và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt chuẩn quốc gia phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin - ứng dụng tiến bộ KHCN” theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

6. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa. Tích cực triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

7. Đa dạng hóa, tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư xã hội cho KH&CN; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho KH&CN.

8. Thực hiện tuyên truyền và tổ chức đào tạo cho các cơ quan hành chính cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh về: Nhận thức chung về hệ thống ISO; kỹ năng đánh giá nội bộ; kết hợp hệ thống ISO với Đề án 30 góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các xã, phường thuộc tỉnh giai đoạn 2014-2016.

9. Phối hợp với một số cơ quan thuộc Bộ KH&CN tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, ngành KH&CN của tỉnh sẽ thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân dịp năm mới, thay mặt ngành KH&CN tỉnh kính chúc đọc giả Báo Ninh Thuận năm mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Lê Kim Hùng - GĐ Sở KH&CN 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIỆN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ I (2009-2014)

(Kèm theo Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 29/12/2009)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

01

Ông Lê Kim Hùng

GĐ. Sở KH&CN, Chủ tịch

 

0913.930362

02

Ông Đỗ Trung Thu

P. Chủ tich thường trực LHH

 

0913.785597

03

Ông Cao Minh Tú

Chánh Thanh tra Sở KH&CN, Phó Chủ tịch

 

0919.318987

04

Phan Quốc Anh

GĐ Sở Văn hóa Thề thao và du lịch, Ủy viên

Đường 16/4

0913.882.268

05

Ông Huỳnh Văn Lâu

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên

 

0918.560.521

06

Bà Lê Thị Chinh

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên

 

0918.772.209

07

Ông Ca Dá Noang

Phó chủ tich UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên

 

0913.828.469

08

Ông Huỳnh Cao Đài

Phó GĐ Sở Tài chính, Ủy viên

Đường 16/4

0913.882.098

09

Ông Vũ Minh Tuyên

Phó GĐ Sờ Kế hoạch &Đầu tư, Ủy viên

Đường 16/4

0913.117.972

10

Ông Bùi Anh Tuấn

Phó GĐ Sở Tài nguyên & Môi trường, Ủy viên

 

0913.709.867

11

Ông Lê Huyền

Phó GĐ Sở Tài nguyên & Môi trường, Ủy viên

 

0913.646.084

12

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó GĐ Sở Xây Dựng, Ủy viên

Đường 16/4

0913.882.254

13

Ông Lê Trọng Tình

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha hố, Ủy viên Ban Thường vụ.

 

0913.162.731

14

Ông Nguyễn Xuân Tuyển

Chủ tich Hội Đông Y, Ủy viên Ban Thường vụ

11 Ngô Quyền

0918.560.904

15

Ông Phạm A

Chủ tich Hội Luật gia, Ủy viên

191 Thống Nhất

0982.841.952

16

Ông Phan Tấn Cảnh

GĐ Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Xây dựng, Ủy viên

Đường 16/4

0913.709.897

17

Ông Lê Quốc Vũ

PGĐ Ban quản lý cá Đông Hải, Phó Chủ tịch Hội Tin học Ủy viên

 

0913.930.352

18

Ông Trần Tuấn Hùng

Chủ tich hội Dược học, Ủy viên

31 Ngô gia tự

0913.930.463

19

Ông Lê Trần An

Phó Chủ tich hội làm vườn, Ủy viên

291 Đường 21/8

0918.352.065

20

Bà Bùi Thị Thanh Vân

PGĐ Sở NN&PTNT, Chủ tich Hội nghề cá, Ủy viên

 

0913.646052

21

Ông Đào Ngọc Toại

Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên (Công ty TNHH Hoàng Long)

2A Nguyễn Văn Trổi

0913.930.330

22

Ông Hán Văn Chấn

Trưởng phòng Công nghệ Cơ sở Sở KH&CN, Ủy viên

34 đường 16/4

0913.954376

23

Ông Phạm Đăng Thành

Phó GĐ Sở Công thương, Ủy viên

Đường 16/4

0918.043.419

24

Ông Phạm Châu Hoành

Trưởng phòng Công nghệ chuyên ngành Sở KH&CN, Ủy viên

34 đường 16/4

0913.641324

25

Ông Võ Quang Lãm

Sở KH&CN Trưởng phòng Quản lý Khoa học

34 đường 16/4

0913.899053

 

 

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software