Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác

Liên hiệp hội --> Chức năng và nhiệm vụ

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ III

NHIỆM KỲ 2020-2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

 
 

 

 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ III 2020-2025 được long trọng tổ chức vào ngày 13/8/2020 tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với sự có mặt của 67 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 8.500 hội viên của 11 Hội thành viên và đơn vị trực thuộc.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta đang triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Với quyết tâm cao, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hành dân chủ, thảo luận, thống nhất cao các nội dung Đại hội đề ra.

 

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

 

I. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh trình Đại hội và nhất trí cao về mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:      

1. Mục tiêu tổng quát

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; là tổ chức có uy tín của Tỉnh trong công tác trí vận; là tổ chức thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Công tác chính trị tư tưởng và phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Liên hiệp Hội, Liên hiệp hội tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp đội ngũ trí thức:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề từng năm.

-Triển khai tốt công tác tuyên truyền về các nội dung Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ VII (khóa X) của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị về “tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, các Nghị quyết, Chỉ thị triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND cho đội ngũ trí thức, hội viên nhận thức đầy đủ hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, hội viên trong tỉnh để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế, chính sách, biện pháp động viên, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với đất nước, dân tộc, quê hương; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác, dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Vận động, tập hợp đội ngũ trí thức và chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước và những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường.

2.2. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội

a. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Liên hiệp Hội đảm bảo giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức, hội viên. Tiếp tục phát triển, kết nạp từ 01-02 Hội thành viên mới khi đủ điều kiện.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức hội thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội, phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban Thường vụ, tổ chức tập huấn về công tác hội, phát động phong trào thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương và Khối thi đua Hội đặc thù.

- Củng cố tổ chức và hoạt động các Hội thành viên để tập hợp ngày càng nhiều đội ngũ trí thức, nhất là những nhà khoa học đầu ngành, cán bộ khoa học trẻ có tâm huyết, nhiệt tình tham gia các hoạt động, giải quyết những vấn đề cụ thể mang tính cấp thiết của tỉnh.

b. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ. Phấn đấu mỗi Hội thành viên đăng ký thực hiện 01-02 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sáng kiến cấp tỉnh được công nhận hoặc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án/dự án, quy hoạch do UBND tỉnh giao.

- Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đi đầu trong các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh việc tuyên truyền, cung cấp thông tin cho hội viên, người sản xuất nâng cao kiến thức khoa học và công nghệ, pháp luật và nâng cao dân trí.

- Chủ động, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học, nâng cao chất lượng, nội dung hội thảo để góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phấn đấu hàng năm phối hợp tổ chức 03-04 hội thảo khoa học và chuyển giao 03-04 giải pháp sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống.

- Làm tốt vai trò điều hòa, phối hợp giữa Liên hiệp Hội với Hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút nguồn nhân lực, phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý hội.

- Quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ đội ngũ trí thức và làm tốt việc tôn vinh những trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu (2 năm/lần).

2.3. Tăng cường hoạt động phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

- Phối hợp tốt các sở, ban ngành có liên quan, các Hội đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức tốt, hiệu quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng theo định kỳ nhằm tạo phong trào lao động sáng tạo sâu rộng trong quần chúng, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy tư duy, tiềm năng sáng tạo ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống.

- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các Sở, ban ngành có liên quan, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh nhằm tạo mối liên hệ gắn bó để hỗ trợ cho Liên hiệp Hội, các Hội thành viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, phổ biến kiến thức và tổ chức hội thảo khoa học, tư vấn phản biện và giám định xã hội đạt kết quả tốt.

2.4. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hội thành viên mở rộng phạm vi hoạt động, chủ động thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, y tế và bảo vệ môi trường.

- Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả các hoạt động dịch vụ xã hội của các Hội thành viên, phối hợp các ngành liên quan vận động các Hội thành viên giúp đỡ các gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp vào các quỹ: vì người nghèo, phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa.

2.5. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, Liên hiệp hội ở các địa phương, tổ chức khoa học quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ trí thức của tỉnh.

- Phát huy năng lực của Hội thành viên trong việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế với sự nổ lực, vươn lên tự trang trải, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ trong nước và nước ngoài triển khai các chương trình khoa học kỹ thuật nhằm tạo việc làm, giúp đỡ đồng bào nghèo, vùng sâu vùng xa.

II. Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành Liên hiệp hội tiếp tục phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019.

IV. Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ III 2020-2025 gồm 31 ủy viên. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 05 uỷ viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; Ban Kiểm tra gồm 03 uỷ viên; Trưởng Ban Kiểm tra.

V. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ Báo cáo về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Nghị quyết được Đại hội thông qua để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc, các hội viên và các nhà khoa học, trí thức trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu quê hương Ninh Thuận, đoàn kết một lòng khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này được Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua ngày 13  tháng 8 năm 2020./.

 

 

TM. BCH  LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH

 

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ KIM HÙNG

 

               

                                  

 

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software